NGOẠI KHÓA TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TNXH NĂM HỌC 2020 – 2021

DSC_0166 DSC_0168 DSC_0170 DSC_0187 DSC_0188 DSC_0193